Regulamin

Regulamin obowiązuje od 14.06.2019.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Impreza, Gra, LARP S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 – wydarzenie organizowane w dniach 14 – 16 czerwca 2019 r.

Organizator: osoba upoważniona przez Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe „Za Horyzont…”, stowarzyszenie Brotherhood of The Irish Whiskey, grupę nieformalną RST Explor

Uczestnik, Gracz: osoba, która zakupiła albo na której rzecz zakupiono akredytację na S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019;

Procedura Akredytacji: proces weryfikacji uprawnień Uczestnika wydarzenia,, zapoznanie się przez Uczestnika z regulaminem Imprezy i innymi dokumentami, złożenie przez Uczestnika stosowanych oświadczeń i wydanie Uczestnikowi identyfikatora;

Mechanika Gry: zbiór zasad postępowania w grze terenowej podczas S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019.

Helper, NPC – osoby odgrywający postacie niezależne, które są częścią fabuły lub osoby pomagające w Imprezie, nie posiadające żadnej fabularnej roli

Gra Terenowa ASG – gra terenowa odbywająca się na wyznaczonym terenie Imprezy, podczas której będą wykorzystywane repliki broni.

 I. Cel S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019

 1. Propagowanie uniwersum serii S.T.A.L.K.E.R. zarówno w postaci gier, książek oraz filmu jak również inteGracja fanów.
 2. Popularyzacja i promocja alternatywnych form rozrywki takich jak LARPy oraz Gry terenowe
 3. Promocja Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”.

 II. Organizator S.T.A.L.K.E.R Pomiot ZONY 2019

 1. Organizatorem S.T.A.L.K.E.R. Grota 2019 jest:
  • Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe „Za Horyzont…”, KRS 0000581672, NIP 8513188289, Ul. E. Orzeszkowej 6/9 71-564 Szczecin
  • stowarzyszenie Brotherhood of The Irish Whiskey
  • grupa nieformalna RST Explor
 2.  Biuro Organizatora w dniach 14-16 czerwca 2019 będzie mieścić się w obiekcie nazywanym „Grota” mieszczącego się na terenie Parku Leśnego Zdroje w Szczecinie, przy ul. Grabowej 1 w Szczecinie.

III. Regulamin

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każdy z Graczy przebywający na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Celem regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Gry, bezpieczeństwa Uczestników Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.

 IV. Termin i miejsce

  1. S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY Grota 2019 odbędzie się w dniach 14–16 czerwca 2019 roku.
  2. S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 będzie odbywać się na terenie Parku Leśnego „Zdroje” w Szczecinie, województwo zachodniopomorskie.
 • LARP rozpoczyna się o godzinie 15:00 w sobotę, 15 czerwca, zakończy się w niedzielę, 16 czerwca o godz. 15:00.

 V. Uczestnictwo

 1. W Imprezie udział mogą wziąć wyłącznie osoby, które do dnia 13 czerwca 2019 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy Uczestnicy S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 muszą zostać zweryfikowani przez Organizatorów podczas Procedury Akredytacji.
 3. Uczestnik może odebrać identyfikator po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora podczas Procedury Akredytacji. Uczestnik musi okazać Organizatorowi dowód zakupu akredytacji na S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019, a także dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport). Podczas Procedury Akredytacji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Imprezy oraz załączonymi do niej dokumentami (Mechanika Gry itd.), co potwierdzi swoim własnoręcznym, czytelnym podpisem. Jednocześnie każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie. Odbierając identyfikator każdy Uczestnik zobowiązany jest podpisać zgodę na wzięcie udział w S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 na własną odpowiedzialność.
 4. Udział w S.T.A.L.K.E.R. Grota 2019 mogą wziąć jedynie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  Imprezie.
 5. Wyrażając wolę uczestnictwa w Imprezie Uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że na terenie Imprezy możliwe będzie m.in. ostrzeliwanie się z broni ASG, uczestnictwo w walce wręcz (zgodnie z Mechaniką Gry) oraz że w wyznaczonych miejscach mogą poruszać się pojazdy mechaniczne.
 6. Każdy Uczestnik S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Mechaniki Gry, instrukcji podanych przez Organizatorów, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obozowisko i teren LARPa (do wglądu w biurze Organizatora).
 7. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu, Mechaniki Gry, instrukcji podanych przez Organizatorów oraz innych dokumentów udostępnionych podczas Procesu Akredytacji mogą zostać usunięte z terenu Imprezy bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.
 8. Każdy z Uczestników opłaca ubezpieczenie we własnym zakresie.
 9. Uczestnik potwierdza, iż bierze udział w S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Imprezie może wiązać się z wysiłkiem fizycznym, trudnymi warunkami bytowymi, hałasem, wilgocią itp. oraz pociąga to za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 10. Uczestnik Imprezy, poza miejscami wyznaczonymi przez Mechanikę Gry bezwzględnie zobowiązany jest do posiadania:
  • ochrony oczu (wymagany atest – niedopuszczalny jest sprzęt z siatką),
  • kamizelki odblaskowej,
  • stroju utrzymanego w konwencji Imprezy jednocześnie zapewniający ochronę przed  strzałem z broni ASG.
 11. Uczestnicy są zobowiązani do posługiwanie się jedynie bezpiecznymi przedmiotami. Przedmioty te będą sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przez Organizatorów przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku stwierdzenia, że przedmioty nie spełniają wymogów bezpieczeństwa Organizator może zakazać posługiwania się takimi przedmiotami i uniemożliwić Uczestnikowi udział w Grze do momentu zapewnienie przedmiotów bezpiecznych.
 12. Uczestnicy nie mogą wykraczać poza teren Gry wskazany przez Organizatorów.
 13. Do znajdujących się na terenie Imprezy budynków/budowli Uczestnicy wchodzą (wspinają się na nie) wyłącznie na swoją odpowiedzialność. To samo dotyczy wchodzenia na drzewa, do podziemi i innych obiektów/elementów związanych z Grą.
 14. Niedopełnienie któregokolwiek z punktów 1 – 13 rozdziału V nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019.

 VI. Akredytacje

 1. Termin zakupów akredytacji na S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 upływa w dniu 07.06.2019 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu sprzedaży akredytacji.
 3. Zakup akredytacji rozumiany jest jako zgłoszenie do udziału w S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019.
 4. Organizator ustala limit Uczestników na 50 osób.
 5. Sprzedaż akredytacji odbywa się poprzez dostarczenie (drogą elektroniczną) wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszenia i zarejestrowania wpływu na konto Organizatora opłaty za akredytację.
 6. Spełnienie procesu zakupu akredytacji następuje wówczas, gdy Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą zakup akredytacji.
 7. Aby wziąć udział w S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 każdy z Uczestników będzie musiał przejść pozytywnie proces weryfikacji podczas Procedury Akredytacji, o którym mowa w rozdziale V.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na Imprezy odbywające się w roku następnym.
 9. Wyjątek stanowią Helperzy oraz NPC pod jurysdykcją Organizatorów, gdzie ponoszą oni opłatę w postaci kaucji zwrotnej.
 10. Organizator nie wyraża zgody na udział w Imprezie osób z akredytacjami przypisanym innemu Uczestnikowi. Każdy biorący udział w Imprezie na podstawie akredytacji należącej do innej osoby, jest zobowiązany do opuszczenia terenu Gry.

VII. Zasady porządkowe, obowiazki

 1. Udział w LARPie S.T.A.L.K.E.R.pomiot ZONY  2019 mogą brać jedynie osoby posiadające ważny i podpisany identyfikator, który każdy Uczestnik zobowiązany jest nosić przy sobie. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do Organizatorów Imprezy.
 2. Od momentu przyjazdu na teren LARPa do momentu zakończenia Imprezy każdy z Uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie Uczestników, zgubione, zniszczone, skradzione lub uszkodzone w czasie trwania festiwalu.
 4. Na terenie S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków mogących wpłynąć na odbiór rzeczywistości, alkoholu, środków odurzających i psychoaktywnych, zabronione jest również posiadanie i zażywanie tzw. dopalaczy.
 5. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przejawiające zachowania agresywne bądź stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych Uczestników otrzymają zakaz brania udziału  w Imprezie i zostać usunięte z terenu LARPa. Powyższe może mieć miejsce już na etapie weryfikacji. Osobom usuniętym na powyższych zasadach nie przysługuje zwrot opłaty za udział w Imprezie.
 6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie Imprezy.
 7. Palenie tytoniu i rozpalanie otwartego ognia może odbywać się tylko w wyznaczonych przez Organizatorów miejscach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W sytuacji zagrożenia pożarowego ogłoszonego przez Organizatorów nie wolno palić wcale.
 8. Wszelkie uchybienia bezpieczeństwa, porządkowe lub organizacyjne należy bezzwłocznie zgłaszać Organizatorom.
 9. O wszystkich komplikacjach związanych z udziałem w Grze i niejasnościach dotyczących zasad Gry (w szczególności dotyczących bezpieczeństwa) należy niezwłocznie poinformować Organizatora. W takim przypadku należy wstrzymać się z wykonywaniem dalszych działań do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 10. Uczestnik nie może podejmować działań ryzykownych oraz mogących skutkować uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia fizycznego bądź psychicznego, swojego, innych Uczestników Gry bądź osób trzecich.

VIII. Uprawnienia Organizatora

 1. Na terenie S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 stale obecni będą przedstawiciele Organizatora w tym Helperzy i NPC.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatorów, Helperów i NPC, a także komunikatów Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może skutkować eliminacją Uczestnika z Gry przez Organizatora. Odmowa zastosowania się do poleceń oraz komunikatów Organizatora może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobom usuniętym na powyższych zasadach nie przysługuje zwrot opłaty za udział w Imprezie.
 3. Helperzy i NPC są uprawnieni do
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania Graczy w celu ustalenia (potwierdzenia) ich tożsamości,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów.

 IX. Przedmioty niebezpieczne

 1. Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren LARPa broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych. Wszelkie materiały pirotechniczne wniesione się na teren LARPa podlegają konfiskacie do czasu zakończenia Imprezy, zaś osoba za ten czyn odpowiedzialna nie zostaje dopuszczona do Gry. Osobom usuniętym na powyższych zasadach nie przysługuje zwrot opłaty za udział w Imprezie.
 2. Zakazuje się używania urządzeń typu megafon do celów rozrywkowych – służą one jedynie sprawom organizacyjnym i informacyjnym.

 X. Gra Terenowa ASG

 1. W czasie trwania S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019 odbywać się będzie w wyznaczonych przez Organizatorów miejscach oraz czasie Gra Terenowa ASG.
 2. Podczas Gry Terenowej ASG nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabrania się wchodzenia na teren oznaczony przez Organizatorów jako wyłączony z Gry.
 • Na terenie oznaczonym do Gry Terenowej ASG obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia okularów ochronnych.
 1. Na terenie do tego niewyznaczonym (OFF-ASG) obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z replik ASG oraz używania materiałów pirotechnicznych.
 2. Podczas Gry Terenowej ASG należy bezwzględnie przestrzegać zasad Mechaniki Gry.
 3. Poprzez sam udział w Grze Terenowej ASG Uczestnik w sposób dorozumiany wskazuje, iż znane jest mu ryzyko wiążące się z Grą Terenową ASG.
 4. Uczestnicy Gry Terenowej ASG przyjmują do wiadomości, że na terenie Gry Terenowej ASG znaleźć się mogą osoby trzecie niezwiązane z Grą Terenową ASG. W takim przypadku należy zachować najwyższe środki ostrożności w celu uniknięcie konfrontacji i zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim.

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stalker.szczecin.pl
 2. Nieodłącznym elementem regulaminu jest zbiór zasad zachowania opisany, jako Mechanika Gry S.T.A.L.K.E.R. Pomiot ZONY 2019.
 3. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża tym samym zgodę na publikację jego wizerunku i pseudonimu na oficjalnej stronie www.stalker.szczecin.pl oraz w materiałach promocyjnych, wydawanych przez Organizatorów.
 4. We wszystkich sprawach nieujętych bezpośrednio w regulaminach, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między Graczami decydujące zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwołalna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie po jego upublicznieniu, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie internetowej Imprezy oraz w wykorzystywanych środkach komunikacji (Facebook itd.).
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.