Regulamin Konkursu

Autor komentarza z największą liczbą polubień otrzyma od nas książkę „Azyl – zapiski stalkera.” Tomasza Ilnickiego. Czekamy na Wasze odpowiedzi do 12 czerwca. Zwycięzcę ogłosimy 13 czerwca.
*Regulamin konkursu, w którym nagrodą jest książka „Azyl – zapiski stalkera.” Tomasza Ilnickiego oraz smycze promocyjne wydarzenia „Stalker – pomiot Zony”
§ 1
1. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
konsumenci w rozumieniu art. 221 Ustawy Kodeks cywilny , posiadające
pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com , które zaakceptowały
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić się w komentarzu
wpisując zadanie konkursowe. Zaproszenie do zabawy znajomych, publiczne
udostępnienie posta konkursowego, polubienie strony organizatora są mile
widziane.
§ 2
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród ssp „Za Horyzont”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Konkurs trwa od 06.06.2019 do 12.06.2019 do godziny 23:59, późniejsze
zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
4. Każdy uczestnik konkursu winien jest zapoznać się z regulaminem oraz
zasadami konkursu.
§3
1.Zgłaszający się w konkursie wyraża akceptacje każdego z punktów
regulaminu jak również na publiczne udostępnienie swoich danych na
profilu fb organizatora konkursu, w celu ogłoszenia wyników konkursu.
2.Uczestnik może zgłosić się tylko raz.
3. Laureat nagrody jest zobowiązany udostępnić swoje dane w celu odbioru
nagrody.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani
nagrodę innego rodzaju.
§ 4
1.Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
2.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem
informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
§ 5
1.Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest
przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u
„Za Horyzont” wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

2.Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 1 lub przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych
powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
3.O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności
wykonania zadania opisanego w wytycznych konkursu oraz aktywności i
zaangażowania uczestnika w zakresie promowania posta konkursowego z
nagrodami.
§ 6
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość
danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania
nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności,
jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane
są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu
treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i
prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub
Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego
niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w
działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek
oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 7
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują
Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a
także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub
powszechnie obowiązującymi przepisami.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.
Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.
Każdy uczestnik konkursu deklaruje dobrowolne udostępnienie i polubienie strony.